POLNÍ DEN BEDNAR

2021

KUKUŘICE

Technologické linky pro pěstování kukuřice se liší z pohledu volby zpracování půdy (celoplošné nebo pásové). Významnou pásovou metodou je metoda strip-till, kdy se osivo ukládá do předem zpracovaných pásů, které byly zpracovány na podzim nebo na jaře. Kukuřice je významným zdrojem objemného krmiva pro výživu skotu. Pro její správný růst je třeba dobře zvolit hloubku uložení osiva, počet jedinců na hektar a optimální termín výsevu. V osevním postupu se kukuřice zařazuje po obilninách nebo olejninách.
1. MANAGEMENT POSKLIZŇOVÝCH ZBYTKŮ
STRIEGEL-PRO PE
3. PÁSOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY
STRIP-MASTER EN / FERTI-BOX FB_F
4. meziřádková kultivace
ROW-MASTER RN
5. mulčování
MULCHER MM

1. MANAGEMENT POSKLIZŇOVÝCH ZBYTKŮ

STRIEGEL-PRO PE

Po předchozí sklizni řepky je pro zapravení výdrolu vhodné půdu mělce zpracovat (dojde k rychlému vyklíčení výdrolu), nařezat houževnaté stonky a posklizňové zbytky po pozemku rovnoměrně rozprostřít.
0-4 cm
12 m
230-350 k

NARUŠENÍ HOUŽEVNATÝCH STONKŮ

Speciální TURBO coultery.

Speciálně tvarovaný TURBO coulter je tvořen řezacím talířem s ostrou hranou, která umožňuje snadné pronikání do půdy. Coulter při vnikání do půdy vynáší malé množství půdy. Ostrá hrana je vhodná pro zkrácení délky stébel olejnin.

MĚLKÉ ZAPRAVENÍ VÝDROLU

Šest řad prutů

Výdrol řepky ozimé lze rychle a s nízkými náklady mělce zamíchat do svrchní vrstvy půdy v rozmezí 2–4 cm. Takto mělce zapravený výdrol rychle klíčí.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

2. PODMÍTÁNÍ

SWIFTERDISC XO_F + ALFA DRILL

Když vyklíčí výdrol po předchozím mělkém zpracování, doporučujeme provést během září podmítku se současným setím meziplodiny výsevní jednotkou osazenou na diskovém podmítači. Porost meziplodin (svazenka, hořčice, pohanka, peluška) v meziporostním období zlepšuje vlastnosti půdy.
2-14 cm
4-7.5 m
120-340 k
400-800 l

NAŘEZÁNÍ A PROMÍCHÁNÍ ZBYTKŮ S PŮDOU

Agresivní „A“ disky.

Speciálně tvarované „A“ disky nabízejí ve srovnání s klasickými disky výrazně lepší řezací a mísící efekt. Jejich profilované výstupky nabírají a vynášejí půdu směrem do rostlinného mulče, kde je promíchána s organickým materiálem. Výborné nařezání posklizňových zbytků opět přispívá k nižší spotřebě dusíku pro rozklad organického materiálu.

ZPĚTNÉ UZAVŘENÍ POVRCHU

Zadní pěchy.

Finální uzavření povrchu má v celém procesu podmítky důležitou roli. Zavření a utužení zpracovaného povrchu zajistí rovnoměrné vzcházení výdrolu, plevelů a především přispívá k zamezení úniku půdní vláhy.

VÝSEV MEZIPLODIN

Výsevní jednotka ALFA DRILL.

Porosty meziplodin zakládáme v rámci půdoochranných technologií pásového zpracování půdy. Meziplodiny významně obohacují půdu o organickou hmotu, redukují riziko půdní a větrné eroze, zlepšují zpětné vsakování vody do půdy a potlačují plevele, výskyt škůdců a chorob.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

3. PÁSOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY (I. VARIANTA)

STRIP-MASTER EN + FERTI-BOX FB_F

Pásové zpracování půdy lze do technologie pěstování zařadit v podzimním období nebo po vymrznutí meziplodin na jaře. Jeho přínosy spočívají v rychlejším prohřátí zpracovaných pásů sluncem, provzdušnění půdy, snížení eroze, lepším vsakováním vody do půdy ve srovnání s přímým setím a úsporou nákladů díky cílené aplikaci zásobního hnojiva do zpracovaných pásů.
5-25 cm
6 m
240-280 k
1900-2200 l

KVALITNÍ PŘÍPRAVA PÁSŮ

PROFI kultivační jednotka.

Kultivační jednotka se skládá z nařezávacího disku, čisticího kotouče, kypřicího nože, který zpracovává půdu do hloubky až 25 cm, usměrňovacího disku a utužovacího válečku. Pracovní části kultivační jednotky lze různými typy výbavy přizpůsobit zpracování na rozdílných typech půd.

DODÁNÍ POTŘEBNÝCH ŽIVIN

Sada pro aplikaci minerálního hnojiva nebo kejdy a digestátu.

Řádkový kypřič lze vybavit rozdělovací hlavou pro aplikaci kejdy nebo systémem přihnojování v kombinaci s čelním zásobníkem na minerální hnojiva. Řádkový kypřič lze agregovat s aplikátorem kejdy.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

3. PÁSOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY (II. VARIANTA)

TERRASTRIP ZN + COMBO SYSTEM CS

K přípravě půdy můžete na podzim využít i hloubkový řádkový kypřič. Umožňuje zpracování půdy v pásech o meziřádkové vzdálenosti 75 cm do větší hloubky (max. 55 cm), do kterých ukládá v hloubce 15–20 cm hnojivo, které díky tomu rostliny snáze využijí.
20-55 cm
3.5-5.6 m
300-460 k
5000 l

RADLICE S APLIKAČNÍ KONCOVKOU

Radlice Active-Mix

Lomený úhel pracovních dlát umožňuje snadný vstup do půdy. Radlice řádkového kypřiče je vhodné osadit distribučními koncovkami pro profilové hnojení (vhodnou volbu představuje fosforečné hnojivo), které výrazně přispívá ke zvýšení výnosu kukuřice.

APLIKACE DVOU DRUHŮ HNOJIV

COMBO SYSTEM CS

Dvoukomorový zásobní vůz COMBO SYSTEM CS umožnuje během hloubkového zpracování půdy aplikaci dvou typů hnojiv nebo využití obou komor zásobníku na jeden druh hnojiva. Hnojivo je možné z jednotlivých komor dávkovat nezávisle dle předem nastavených dávek.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

4. MEZIŘÁDKOVÁ KULTIVACE

ROW-MASTER RN

V období růstu doporučujeme provádět meziřádkovou kultivaci za účelem výrazného zlepšení vegetačních podmínek. Narušení půdního škraloupu po dešti znamená více vzduchu pro porost, který může pokračovat v bezproblémovém růstu. V období sucha se plečkováním vytváří izolační vrstva a snižuje odpar. Plečkování je nepostradatelné pro mechanickou regulaci plevelů, popřípadě pro dodatečnou aplikaci živin.
2-12 cm
4.8-9.6 m
60-250 k

PŘIZPŮSOBENÍ STÁDIU A PŮDNÍM PODMÍNKÁM

Výměnné sekce.

V závislosti na růstové fázi a typu půd lze meziřádkový kypřič přizpůsobit vegetačnímu stádiu snadnou výměnou pracovních sekcí. Jednotlivé pracovní sekce lze osadit radličkami, kombinací radliček a dlát nebo přihrnovacím dlátem s odhrnovačkou.

AUTOMATICKÉ NAVÁDĚNÍ V POROSTU

Kamera CultiCam.

Naváděcí kamera CultiCam snímá linie řádků, následně předává informaci systému, který posílá data řídící jednotce a ta vysílá signály pro pohyb rámu. Kamera dokáže navádět pracovní jednotky již od raného vzcházení porostu a významně zvyšuje produktivitu a komfort práce.

APLIKACE MINERÁLNÍHO HNOJIVA

V kombinaci se zásobníkem FERTI-BOX FB.

V průběhu vegetace je vhodné porost obohatit o potřebné živiny aplikací potřebného minerálního hnojiva. Pro tuto pracovní operaci je meziřádkový kypřič vybavený sadou pro aplikaci hnojiva s rozvody vedoucími z předního zásobníku FERTI-BOX FB.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

5. MULČOVÁNÍ

MULCHER Mm

Kukuřice vytváří velké množství posklizňových zbytků, které je po sklizni důležité kvalitně zpracovat. Mulčování zkrátí a nadrtí rostlinné zbytky. Přispěje tak k jejich snadnějšímu zapravení do půdy a rychlejšímu rozkladu. Po sklizni kukuřice je mulčování nezbytným opatřením mechanické likvidace larev zavíječe kukuřičného ukrytých ve stoncích.
7 m
200-220 k

KVALITNÍ ROZDRCENÍ

Speciální kukuřičné nože.

Kombinace lopatkovitých nožů položených ve spodní rovině a rovných nožů položených v horní rovině dosahuje mulčovač dvojího efektu drcení houževnatých stonků. Posklizňové zbytky jsou sekány ve dvou úrovních zároveň, je tím zaručeno jejich kvalitní nadrcení a rychlejší rozklad.

CHUŤOVKA PRO NÁROČNÉ

Zařízení pro čištění stroje TRASH-FAN.

Hlavní částí systému je ventilátor, který vytváří proud vzduchu a přes usměrňovací klapky ho směřuje do rizikových míst na povrchu mulčovače. Zařízení tak zabraňuje ulpívání nečistot a rostlinné hmoty na povrchu mulčovače.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvedení stroje? Kontaktujte nás